Om Veronika Ryd

Jag har väglett människor i psykoterapeutiska samtal i mer än 15 år, individuellt, par och i grupp. Viktiga utgångspunkter för mig i möten är empatisk närvaro och icke dömande acceptans. Hos mig får du hjälp med att sätta ord på dina erfarenheter, känslor och tankar. Du får även stöd och verktyg att kunna bearbeta dina erfarenheter, hantera olika symptom samt förändra problematiska beteenden. Samtalen ger dig hjälp att öppna vägar för konstruktiva och positiva sätt att hantera tillvaron.

Jag är legitimerad psykoterapeut med examen från S:t Lukas Utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Den grundläggande psykoterapiutbildningen är i kognitiv beteendeterapi, KBT och jag har en fil. kand. i beteendevetenskap. Under åren har jag även vidareutbildat mig i compassion- och affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt mindfulnessbaserade metoder och förhållningssätt. Anknytningsteorin är basen i förståelsen hur vi människor lärt oss att vara i relationer. Jag har även ett intersektionellt perspektiv som ibland kan vara till stor hjälp att problematisera och undersöka hur olika maktordningar och samhällsnormer påverkar varandra och tar sig uttryck för just dig och din personliga historia. Samtliga metoder är vetenskapligt förankrade. Kunskaperna innebär att jag vid behov kan integrera olika terapeutiska metoder i behandlingsarbetet vilket innebär en trygghet för dig i de svårigheter du söker hjälp för.

Specialområden

Mina specialområden är; stresshantering, utmattning, olika ätstörningar, känsloätande och/eller kroppsmissnöje, relationsproblem och separationer, sexualitet och sexuella problem, skam och överdriven självkritik, perfektionism, sviktande självkänsla, negativ självbild, ångest, oro, social fobi, depression och nedstämdhet, sorg- och krisreaktioner, existensiella frågeställningar, smärtproblematik samt trauman och specifik traumabehandling för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld/övergrepp.

Vad innebär det att vara legitimerad psykoterapeut?

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad, arbetar utifrån vetenskapligt förankrade metoder och på väl beprövat sätt. Bevis om legitimation är utfärdat av Socialstyrelsen. Verksamheten står därmed under tillsyn av Socialstyrelsen och även IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

Hablas español? Or english?

Jag bedriver även psykoterapi på spanska och engelska samt talar dessa språk flytande. Detta i och med att jag tidigare arbetat med internationellt utvecklingssamarbete med civilsamhällesfrågor och förbättrade levnadsvillkor i bl.a. Latinamerika.

Som ett sätt att ta hand om mig, grunda mig i nuet och skapa en trygg, tillitsfull och öppen relation till mig själv – och gentemot mina medmänniskor mediterar och yogar jag regelbundet. Det har blivit en viktigt del av min vardag sedan många år tillbaka.