Grundutbildning till mindfulnessinstuktör

För vem är utbildningen?

Du arbetar inom hälsa med klienter/personer och vill använda dig av mindfulness och självmedkänsla som verktyg och förhållningssätt till bättre hälsa, sömn och stressreduktion.

Behörighet

Du har gått en kurs i mindfulness som privatperson och utövar det på egen hand.

Syfte med utbildningen

Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskap och kompetens att leda enskilda personer och grupper i mindfulnessträning. Teori och upplevelsebaserade övningar varvas med reflektioner och dialog i grupp. Syfter är också att gruppvis få möjligheten att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet av utövandet från mindfulness.

För att kunna börja undervisa mindfulness och självmedkänsla kräver en förmåga att möta såväl eget som andras lidande med uppmärksamhet, följsamhet, öppenhet och medkänsla. Den egna praktiken behöver därför utvecklas och fördjupas i takt med att man själv börjar undervisa. Du får möjlighet att bli guidad och att guida andra i olika mindfulness-, och självmedkänslaövningar. Du får med dig enkla, konkreta verktyg att använda i mötet med klienter/deltagare.

Mål

Efter utbildningsdagarnas slut ska du som instruktör förstå och kunna:

 • Använda dig av verktygen från programmet samt förhållningssätten och övningarna i mindfulness och självmedkänsla i ditt eget klientarbete/gruppverksamhet.
 • Utforska hur det är att guida i och guidas av övningarna i mindfulness, och självmedkänsla.
 • Utveckla en förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskapliga belägg kring mindfulness och självmedkänsla.
 • Förfina och fördjupa din egen personliga praktik.

Innehåll

Utbildningen utgår ifrån och har inspirerats av fyra evidensbaserade mindfulness- och självmedkänslaprogram:

 • Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR (Kabat-Zinn 1982)
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT (Williams et al 2009)
 • Mindfulness Based Relapse Prevention, MB-RP (Marlatt et al 2009)
 • Mindful Self-Compassion, MSC (Neff & Ghermer 2013)

Mindfulness utgör grunden där Jon Kabat-Zinns nydanande utvecklingsarbete från MBSR påbörjades 1979. Mindfulness har sedan spritt sig internationellt över hela världen. Det är en träning i ökad medvetenhet och kunskaper om kroppens olika signaler och känslomässiga behov.

Självmedkänsla betyder att vi behandlar oss själva med samma vänlighet och omsorg som vi skulle behandla en vän, när något är besvärligt och jobbigt. Det som gör att övning i mindful eating fungerar är självmedkänslan. Då ger vi oss själva det stöd vi behöver för att kunna genomföra de förändringar vi vill. Här utgår vi ifrån psykologiprofessorerna Kristin Neff och Paul Gilberts banbrytande arbete med compassion, dvs medkänsla.

Fakta om utbildningen

Omfattning: 6 dagar uppdelat på 3 block (2+2+2) i Stockholm.

Äger rum våren 2018. Exakta datum kommer inom kort. Kontakta oss om du vill veta mer.

Mellan varje utbildningstillfälle får du själv träningsuppgifter vilka du kommer att förmedla till dina kursdeltagare. Vi följer upp dessa vid block 2 och 3 i utbildningen.

Innehållet inkluderar:

Block 1

 • Kunskap om stress
 • Hinder för att tänka fritt (kognitiva filter)
 • Effekter av träning i mindfulness och självmedkänsla
 • Mindfulnessforskningen – var står den idag
 • Vad händer i hjärnan vid träning
 • Olika grundövningar i mindfulness och självmedkänsla lärs ut och övas tillsammans
 • Olika hinder för utövandet av mindfulness gås igenom
 • Intention, uppmärksamhet och de 9 attityderna
 • Hur vi leder övningar
 • Hur vi följer upp övningar
 • Hur vi ger feedback
 • Guida olika övningar och själv bli ledd
 • Genomgång av mindfulnesstriangeln: Tanke-känsla-kropp
 • Lyssna/tala meditation

Mellan varje utbildningsblock genomför man egen träning. Din egna mindfulnessträning är en mycket central del av utbildningen. Den inbegriper att öka din medvetenhet för att med den som utgångspunkt lära dig att fånga upp erfarenheter från meditations- och vardagsträningen hos dina kommande klienter/deltagare.

Block 2

Vi kommer ägna mycket tid till att öva guidande av olika övningar med efterkommande utforskande frågor och delningar, först i mindre grupper och sedan i större. Vi kommer ha gemensamma reflektioner på det vi övat på. Vi pratar även om hur man kan bemöta utmaningar, såsom motstånd och bakslag. Vi går igenom gruppdynamik. Erfarenheter från de som eventuellt lett en grupp tas upp – upptäckter och svårigheter.

Block 3

Två uppföljningsdagar av klient/grupp, övningar och verktyg. Du har möjlighet att ta upp saker som dykt upp, funderingar och frågor i ditt eget utövande och som instruktör. Stöd och diskussion kring eventuella svårigheter i bemötande och utmanande situationer med klienter/deltagare. Diplom ges denna dag.

Kursavgift

9. 900 kr exkl. moms. Betalas via faktura vid anmälan och före utbildningsstart. Man är garanterad plats först sedan man har betalat kursavgiften. (delbetalning fungerar uppdelat på tre tillfällen ).

Instruktörsmanual, för-& eftermiddagsfika alla dagar samt lunch första dagen ingår.

Instruktörsmanual innehåll

 • Introduktion till mindfulness och självmedkänsla
 • Förslag på upplägg till 8-veckors kurs plus tyst dag
 • Olika mindfulness,- och självmedkänslaövningar
 • Mindfulness och hjärnan
 • Senaste forskningsrön
 • De tre känslomässiga motiveringssystemen
 • Nedladdningsbara ljudfiler
 • Bemötande av klienter/deltagare
 • Exklusionskriterier
 • Informationsföreläsning – framtagen för 1,5 timmars föreläsning
 • Utvärderingsdokument som du kan använda när du har grupper
Anmäl dig här